NWTF Warm Up 100 Bird Sporting Payout


HOA Option
Shooter #Name ScoreAmount
22Gary Pyron 88$20
31Mike Benton 86  
TotalsShooter Count: 2  $20


Class Option M
Shooter #Name ScoreAmount
22Gary Pyron 88$20
31Mike Benton 86  
TotalsShooter Count: 2  $20


Class Option AA
Shooter #Name ScoreAmount
0No Results  $0
0No Results  $0
TotalsShooter Count: 0  $0


Class Option A
Shooter #Name ScoreAmount
38Roy Carter 78$10
TotalsShooter Count: 1  $10


Class Option B
Shooter #Name ScoreAmount
23Blake Chitwood 86$20
28Donnie Chapman 70  
TotalsShooter Count: 2  $20


Class Option C
Shooter #Name ScoreAmount
0No Results  $0
0No Results  $0
TotalsShooter Count: 0  $0


Class Option D
Shooter #Name ScoreAmount
44Shannon Miles 87$10
TotalsShooter Count: 1  $10


Class Option E
Shooter #Name ScoreAmount
15Kevin Bandt 74$10
TotalsShooter Count: 1  $10


Lewis Option
Shooter #Name ScoreAmount
22Gary Pyron 88 $35
31Mike Benton 86 
38Roy Carter 78 
67Tommy Royal 74 $35
28Donnie Chapman 70 
30Todd Barnes 66 
63Craig Manning 59 
TotalsShooter Count: 7  $70


Concurrent Option SeniorSuperVeteran
Shooter #Name ScoreAmount
0No Results  $0
0No Results  $0
TotalsShooter Count: 0  $0


Concurrent Option SuperVeteran
Shooter #Name ScoreAmount
0No Results  $0
0No Results  $0
TotalsShooter Count: 0  $0


Concurrent Option Veteran
Shooter #Name ScoreAmount
0No Results  $0
0No Results  $0
TotalsShooter Count: 0  $0


Concurrent Option Junior
Shooter #Name ScoreAmount
0No Results  $0
0No Results  $0
TotalsShooter Count: 0  $0


Concurrent Option SubJunior
Shooter #Name ScoreAmount
0No Results  $0
0No Results  $0
TotalsShooter Count: 0  $0


Concurrent Option Lady
Shooter #Name ScoreAmount
0No Results  $0
0No Results  $0
TotalsShooter Count: 0  $0